Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Zawodyňyz barmy?

-Hawa, biz gönüden-göni OEM & ODM zawody, Esasy iş ýoga geýim, sport zaly, sport eşikleri, futbolkalar. Hoodies we switer köýnek we ş.m.

2-nji sorag: Hilini tassyklamak üçin sizden nädip nusga alyp bilerin?

-A: bize takyk fabirc kompozisiýasyny, ululygy diagramma we Detail Craft iberip bilersiňiz. Biz spesifikasiýaňyza görä nusga taýýarlarys.

-B: Bize nusga suratlaryny ýa-da öz dizaýn sungat eserleriňizi iberip bilersiňiz, nusgany spesifikasiýaňyza ýa-da öz dizaýnyňyza esaslanyp taýýarlap bileris.

3-nji sorag: Töleg möhletiňiz näçe?

-TT / Western Union / Paypal / Pul Garm / LC / Alibaba söwda kepilligi

4-nji sorag: Başlangyç wagtyňyz näçe? Harytlary wagtynda alyp bilerismi?

-Görnüş wagty: Jikme-jiklikler tassyklanandan 7-10 gün soň

-Mass önümçiligi: Sargyt tassyklanylandan 15-25 gün soň

-Müşderileriň wagtyny altyn hasaplaýarys, Şonuň üçin Harytlary wagtynda eltip bermek üçin elimizden gelenini edýäris.

5-nji sorag: Taýýar önümleri barlaýarsyňyzmy?

-Hawa, Önümçilik we taýýar önümleriň her biri, ugratmazdan ozal QC tarapyndan üç gezek gözden geçiriler.

6-njy sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

- Professional satuw hyzmaty.

-Hünär tehnologiýasy we ýokary hilli.

- Reňk solmaýar, dem alýar, Gury Fit, Salkyn Fit, Dermana garşy, UV garşy we ş.m.

- Wagt gowşurmak

Başlamaga taýynmy?Mugt nyrh almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň!

Geliň, ilkinji saýlawyňyz bolalyň!