DüzeltYbiziňAthleisureApparelSolýusiýa

Başlangyç dizaýn düşünjäňizden başlap, taýýar önüme çenli her ädimde şahsylaşdyrylan çözgütleriň doly toplumyny şahsylaşdyrarys.

Custöriteleşdirilen eşik önümçiligi - OEM & ODM, Doly önümçilik, nusga ýasamak, etiketkany özleşdirmek, mata öndürmek, sublimasiýa, ekrany çap etmek, gaplamak we eltip bermek biziň hyzmatlarymyzyň bir bölegi.

Sport we dynç alyş eşikleri Hytaý öndürijisi

Rahatlygy, amaly we aýratyn aňlatmagy özünde jemleýän sport eşikleri häzirki moda tendensiýalarynyň wekili boldy.Iň oňat geýim geýim öndürijisi, işleýän we moda bolan eşikleri döretmäge borçlanýar, geýýänlere öz stilini doly beýan etmek bilen sportdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Atletizura eşigimizi geýeniňizden soň rahatlyk, amaly we aýratynlyk elementleri aňsat bolar.Şeýle hem mugt nusgalary hödürleýäris, şonuň üçin özüňiz üçin hilini başdan geçirip bilersiňiz, şonuň üçin size zerur zatlaryňyzy bize habar beriň.

sdyerd
rfyth (1)

Marka pelsepämiz rahatlygy, erkinligi we ýaşaýşy gözlemekden gelip çykýar.Atleizur geýiminiň diňe gündelik eşikler üçin däl-de, eýsem şahsyýetiňizi görkezmegiň we durmuş derejesini yzarlamagyň usulydygyna ynanýarys.Dizaýnlarymyz, moda we işleýşi birleşdirip, sporta we gündelik eşiklere laýyk eşik döretmek üçin tebigat, açyk howada we sportda ylham alýar.

Häzir sarp etmek

Biziň markamyz ilki bilen rahat geýmek tejribesinden lezzet almak üçin ilki bilen rahatlygyň esasy düşünjesine esaslanýar.Egin-eşik dizaýnymyz, stilde we reňkde erkinligi nygtaýar, size öz stiliňizi we garaýşyňyzy erkin beýan etmäge mümkinçilik berýär, markamyz her kime durmuşa oňyn garaýyş saklamaga we janly keşplerini görkezmäge çagyrýar, biz daşky gurşawy goramaga we durnukly ösüşe hem üns berýäris, greenaşyl durmuş ýörelgesini wagyz etmek we her kimiň daşky gurşawy goramaga goşant goşmagy höweslendirmek bilen daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltmak üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary we ylmy önümçilik usullaryny ulanýarys.Şeýle hem daşky gurşawy goramaga we durnukly ösüşe ünsi çekýäris.

Hil taýdan ýokary derejä ýetmäge çalyşýarys we her eşigiň iň ýokary ülňülere laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dizaýndan önümçilige berk hil gözegçilik edýäris.Netijede, eşiklerimiz her kime özboluşly şahsyýetiňizi aýtmaga höweslendirýär, size öz stiliňizi we garaýşyňyzy aýtmaga erkinlik berýär.Markamyzy saýlap, rahatlygy, erkinligi, janlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy we hiliň ajaýyp utgaşmasyny başdan geçirersiňiz, şol bir wagtyň özünde şahsyýetiňizi görkezmek üçin çäksiz giňişlige eýe bolarsyňyz.

Häzir sarp etmek
1
 • SATYLAN TEAM
  SATYLAN TEAM
  müşderiler bilen göni e-poçta we telefon arkaly iňlis dilinde erkin gürleşmek üçin hünärmen satuw toparydyrys.Biziň hemmämiz sport eşikleriniň uly dizaýnerleri we geýimçileriň jikme-jikliklerini bilýäris.
 • OEM & ODM DIZAYNERI
  OEM & ODM DIZAYNERI
  10 ýyldan gowrak OEM & ODM tejribesi bolan we köp sanly Markanyň dizaýnlarynda ökde hünärmen kagyz dizaýnerlerimiz bar.
 • MESELELER SHOWROOM
  MESELELER SHOWROOM
  zawodymyzda 500pc-den gowrak dürli nusgalar bar. SGS tarapyndan ýokary hilli sport mata, GTT synag kepillendirilen we ş.m.
 • Zawod görkezişleri
  Zawod görkezişleri
  biz 10 ýyldan gowrak tejribeli sport eşiklerini öndüriji. 2015-nji ýylda BISC kepilnamasy, 2020-nji ýylda Intertek kepilnamasy geçdi. Hytaýda 150-den gowrak işçi bilen 2000-3000 inedördül metr geçýär.
 • Zawod görkezişleri
  Zawod görkezişleri
  7-10 günüň içinde nusgalary çykarmak, her bir nusgany we köp sanly harytlary gowy Logo, gowy tikiş çyzygy bilen gowy hilli saklamak üçin hünärmen we täsirli toparymyz bar.
 • QC topary
  QC topary
  Threadhli sapaklaryň seresaplylyk bilen kesilendigine we ähli ölçegleriň çydamlylykda edilip bilinjekdigine göz ýetirmek üçin 6 gezek 100 göterim hil barlagyny geçirmek üçin Professional gözleg toparymyz bar.