Biz hakda

AIKA HAKYNDA

AIKA Egin-eşik Co ,.Ltd., GuangDong welaýatynyň DongGuan şäherinde ýerleşýär.Biz 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan professional OEM sport eşiklerini öndüriji.Qualityokary hilli, ýokary hyzmat, ýokary netijelilik esasy zawod medeniýetimizdir .Biz ýoga geýimi, kostýum, futbolka, şortik we ş.m.

BRAND HEKAYASY

AIKAAK diýip gysgaldylýar, başlangyç nokadymyz dünýädäki adamlara fitnes sebäpli birek-birege hormat goýmaga we söýmäge mümkinçilik bermek, soň bolsa milli sporty ösdürmek, her kim sport ussady bolar!

AIKA SPORTSWEARdünýäniň dürli künjeginden fitnes üpjün edijisine hyzmat edýän professional fitnes eşik öndürijisidir. Sport eşikleri, ýoga geýimleri, sport zallary, türgenleşik we ylgaw eşikleri, tötänleýin eşikler boýunça ýörite hyzmat etmekde ýöriteleşýäris.Funksiýa, estetika we öndürijilik materiallaryny birleşdirip, fitnes-modanyň geljeginiň iň soňky nokady.Müşderilerimize ýokary bahasyz ýokary hilli öndürijilik eşiklerini almaga mümkinçilik berýän tygşytly model döretdik.

图片 2

Marka ösüşi

2008-nji ýylda AIKA ady bilen sport eşik fabrigini döretdik.Gurluşygyň başynda käbir önümçilik tejribämiz ýokdy, ýöne käbir meşhur sport markalarynyň ussatlygyny öwrenmegi we öwrenmegi dowam etdirenimizden soň, köp sanly ýörite tikinçilik ussatlygyny kem-kemden özleşdirdik.Bu maksat bilen, soňky döwürde köp müşderiniň aýratyn amal talaplaryny aňsatlyk bilen çözüp bilmek üçin dört iňňe, alty sapak, tikin, gapdal we ş.m. köp sanly ýörite tikin maşynlaryny hödürledik.

2010-njy ýylda ussahanamyzyň önümçiligiň hiline gözegçilik etmegiň esasy güýji hökmünde ajaýyp tikin işgärlerini ýuwaş-ýuwaşdan saýlap başladyk we müşderilerimiziň önümleriniň hiliniň degişli önümçilik kepilliklerine eýe bolmagyny üpjün etmek üçin olara ýokary aýlyk berdik.Şol bir wagtyň özünde, taýýar önümleriň QC barlagy barada, her bir müşderiniň önümleriniň ajaýyp satuwda bolup biljekdigine göz ýetirmek üçin elmydama çynlakaý çemeleşýäris.

2015-nji ýylda sport eşikleriniň önümçilik tehnologiýasynda kämillik ýaşyna ýetenimizde, daşary söwda bölümini döredip, daşary ýurt bazarlarymyzy basyp alyp başladyk.Iki ýyllyk tejribe toplanymyzdan soň, ýuwaş-ýuwaşdan daşary ýurtly müşderileriň köpüsi, esasanam daşary ýurt bazaryna uly ynam döreden hilimiziň ykrar edilmegi we gadyryny bilýäris.

2019-njy ýyldan başlap, ýokary çeýeligi bilen güýçli önümçilik kuwwatymyz bardy.Şeýle hem az mukdarda sargytlary kabul etmek üçin güýçli ukybymyz bar.Häzirki wagtda her aýda 50,000-100,000 önüm öndürýäris, ýene 10 zawod bilen ýakyndan işleşýäris.QC işgärimiz önümçilik daşarda edilse önümçiligiň ähli tapgyryny barlap biler.

1-nji surat
2-nji surat
3-nji surat
4-nji surat
5-nji surat
6-njy surat
7-nji surat
8-nji surat

üç esasy zawod medeniýetimiz.

Qualityokary hilli

Serviceokary hyzmat

Effokary netijelilik

Geçen tejribelerimiziň üstünde hemişe hil ünsüni ýatda saklaýan jikme-jiklikler bilen ýyllarymyzdan we ýyllarymyzdan başlap ähli tejribäni ýazga almak üçin öz ulgamymyzy gurduk.Şeýle hem, 100% hil barlagyny geçirmek we ähli sapaklaryň seresaplylyk bilen kesilendigine we ähli ölçegleriň çydamlylykda edilip bilinjekdigine gözegçilik etmek üçin öz toparymyz bar, ýüklemezden ozal ähli matalar ýitip gitmez.

Professional daşary söwda bölümlerimiz bar, müşderiler bilen göni e-poçta ýa-da telefon arkaly habarlaşyp bileris.Olaryň hemmesi sport eşikleriniň uly dizaýnerleri we eşigiň jikme-jikliklerini bilýärler, aragatnaşyk has aňsat we täsirli bolýar.Şonuň üçin size diňe özüňize zerur zatlary aýtmagyňyz gerek, bu ýerde hemmesini siziň bilen çözeris!

Nusga 7-10 iş gününiň içinde tamamlanyp bilner. Köp harytlar 20-25 iş gününiň içinde tamamlanyp bilner. Şeýle hem, öz hünärmen ekspeditorymyz bar, size laýyk gämi ýoluny hödürläp biler we harytlaryň howpsuz we çalt bolup biljekdigine göz ýetirip bilersiňiz. ibermek.

13c968a1

HABARLAŞYP DUR

HYZMAT HYZMATY

E-poçta:sale05@aikasportswear.cn

Salgysy:4-nji gat, B binasy, ongongkin senagat zolagy, Binhai şaýoly, Humen şäheri, Dongguan

Skypeliang.terry1

Whatsapp +8618826835021

Pls biziň hünärimize ynanýar, tüýs ýürekden isleýän zadyňyzy hödürläp bileris!

Müşderileriň pikirleri üýtgeýär, Dizaýn we mata üýtgeýär, Hilimiz hiç haçan üýtgemeýär!Aika eşigi, gowy saýlawyňyz!